Disclaimer website BAP Automatisering

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.


Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.
BAP Automatisering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan BAP Automatisering. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BAP Automatisering.

Indien u in het kader van de dienstverlening van BAP Automatisering persoonsgegevens verstrekt, worden deze door BAP Automatisering vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt BAP Automatisering in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.